Дослідницькі студії С. В. Бородаєвського з історії кооперативного руху.

Автор(и)

  • I. Pyatnytskova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

кооперативний рух, кооперація, кредитні та ощаднопозичкові товариства

Анотація

Мета статті полягає в аналізі життєвого шляху і наукових поглядів українського громадсько-політичного діяча, вченого, фахівця у галузі історії та теорії кооперативного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. Сергія Васильовича Бородаєвського.

Посилання

Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – 624 с.; Винар Б. Матеріали до історії економічних дослідів на еміграції (1919–1964) / Б. Винар; Українське історичне товариство. – Мюнхен, 1965. – 120 с.

Марочко В. І. Бородаєвський Сергій Васильович // Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2003. – С. 351.; Українські кооператори. Історичні нариси / за ред. С. Д. Гелея. – Львів: Коопосвіта, 1999. – Книга 1. – С. 201–208.

Власенко В. М. Видатний український кооператор // Наука і суспільство / В. М. Власенко. – К., 1995. – № 5–6. – С. 11–13; Він же. Сергій Бородаєвський (1870–1942) // Українські кооператори. Історичні нариси. – Кн. 1. – Львів, 1999. – С. 201–210; Глушан О. В. «Історія кооперації» С. В. Бородаєвського як памятка української кооперативної думки. / О. В. Глушан // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 12. – С. 206–208; Глушан О. В. Становлення особистості С. В. Бородаєвського: дитячі та юнацькі роки / О. В. Глушан // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № ХІІ/ХІІІ. – С. 112–121.

Половець В. М. Історія кооперації Лівобережної України (1861–1917 рр.) / В. М. Половець. – Чернігів: Просвіта, 2002. – 266 с.; Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. А. Фареній. – Черкаси: Відлуння. – Плюс, 2008. – 432 с.

Марочко В. І. Бородаєвський Сер- гій Васильович // Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2003. – С. 351.

Власенко В. М. Корифей кооперативної справи (до 135-річчя від дня народження С. В. Бородаєвського) / В. М. Власенко, В. В. Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2005. – № I. – С. 12.

Там само. – С. 12–13.

Бородаевский С. В. Нужды мелкого кредита по мнению местных деятелей / С. В. Бородаевский. – СПб.: Тип. И.Н.Скороходова, 1904. – 56 с.; Бородаевский С. В. Ссудосберегательные и кредитные товарищества (Их значение. Сущность их образцовых уставов. Порядок открытия т-в. Союзы их. Число т-в и раз- меры их оборотов) / С. В. Бородаевский. – СПб.: Тип. Н.В.Гаевского, 1906. – 64 с.

Бородаевский С. В. Областные управлення и коопераций в Австрии / С. В. Бородаевский // Вестник кооперации. – 1909 – Кн. К. – С. 72–84.

Бородаевский С. В. Сборник по мелкому кредиту (Законоположения, образцовые уставы учреждений мелкого кредита, адм. распоряжения, операц. правила, сенат. решения, практ. советы и указания) / С. В. Бородаевский. – СПб.: Типография редакции период. изданий Министерства финансов, 1912.

Бородаевский С. В. Сельскохозяйственные товарищества в Германии / С. В. Бородаевский. – Санкт- Петербург : Спб. отд. Ком. о сел. ссудосберегат. и пром. т-вах, 1908; Бородаевский С. В. Кооперация среди славян / С. В. Бородаевский. – Спб, 1912. – 80 с.

Власенко В. М. Вказана праця. – С. 15.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – С. 112.

Власенко В. М. Вказана праця. – С. 17.

Винар Б. Матеріали до історії економічних дослідів на еміграції (1919– 1964) / Б. Винар; Українське історичне товариство. – Мюнхен, 1965. – С. 23.

Витанович І. Вказана праця. – С. 115.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації / С. В. Бородаєвський. – Прага: Український Громадський Видавничий Фонд, 1925. – С. 9.

Там само. – С. 7–8.

Там само. – С. 13.

Бородаєвський С. В. Теорія і практика кооперативного кредиту / С. В. Бородаєвський. – Подєбради: Вид.Т.-ва при УГА, 1925. – 367 с.

Статистико-экономический обзор Херсонской губернии за 1909 г. / Статистическое отделение при Херсонской губерн. земской управе. – Херсон: Паровая типлитография наслед. О. Д. Ходушиной, 1911. – С. 157.

Корелин А. П. Кооперация и кооперативное движение в России, 1860–1917 гг. / А. П. Корелин. – М.: РОСНЭП, 2009. – С. 366.

Бородаевский С. В. Ссудосберегательные и кредитные товарищества / С. В. Бородаевский. – СПб.: Тип. Н.В.Гаевского, 1906. – С. 9.

Бородаевский С. В. Кредитная кооперація в России и их посредничество по совместным закупкам и сбыту / С. В. Бородаевский. – СПБ.: Тип. В.Киршбаума, 1909. – 22 с.

Отчет о деятельности Херсонской уездной земской управы по агрономическому отделению за 1913 г. – Херсон: Типо-литография С. И. Ольховикова, 1914. – С. 117.

Евдокимов А. Кооперативный сбыт хлебов / А. Евдокимов. – Катеринославль, 1913. – С. 10–11. 27.Витанович І. Вказана праця. – С. 114.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації / С. В. Бородаєвський. – Прага: Український Громадський Видавничий Фонд, 1925. – С. 318.

Второй Всероссийский съезд по кооперации в г. Киеве 1–7 августа 1913 г.: Труды. Вып.1. Общее собрание сьезда. – К.: Типография киевской 1-й артели, 1915. – С. 186–191.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації / С. В. Бородаєвський. – Прага: Український Громадський Видавничий Фонд, 1925. – С. 318. 31.Там само. – С. 324.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Джерелознавчі та історіографічні дослідження