Щодо правової бази та механізмів виїзду з УСРР іноземних біженців та військовополонених на початку 1920-х рр.

Автор(и)

  • O. Bіelikov Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

іноземці, правова база, механізми виїзду, біженці та військовополонені світової війни, оптанти

Анотація

У статті досліджується процес формування на початку 1920-х рр. правової бази та механізмів виїзду з УСРР іноземних біженців та військовополонених. Робота базується на аналізі даних документів, що зберігаються у фонді 5 ЦДАВО України (передусім це матеріали Центрального організаційно- адміністративного управління евакостолу). Протягом останніх шести років були зроблені перші кроки у напрямку дослідження реевакуації біженців та військовополонених. Однак тема залишається малодослідженою.

Метою цієї статті визначено аналіз нормативно-правових підстав для реевакуації «тимчасового населення» України у 1922–1923 рр. та розгляд ситуації з відправкою на батьківщину іноземців, яка склалася у цей час на місцях (на прикладі Донецької губернії).

Посилання

Аникст А. Количество военнопленных на всей территории России за время с 1915 г. по 1 апреля 1918 г. / А. Аникст // Статистика труда. – 1918. – № 3. – С. 12–14.

Ульянов И. И. Октябрьская революция и военнопленные / И. И. Ульянов // Пролетарская революция. – 1929. – № 7 (90). – С. 99–110.

Шнейдер И. Революционное движение среди военнопленных в России в 1915–1919 гг. / И. Шнейдер // Борьба классов. – 1935. – № 3. – С. 54–61.

Октябрьская революция и зарубежные славянские народы. – М., 1957; Голуб А. Польские революционные войска в России в 1917–1920 годах / А. Голуб // Вопр. истории. – 1958. – № 3. – С. 44–63; Он же. Братство, скрепленное кровью. – М., 1958; Клеванский А. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус / А. Клеванский // Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России (1914– 1922 гг.). – М., 1965; Жаров Л. Интернациональные части в боях за власть Советов в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР / Л. Жаров, В. Устинов. – М., 1960; Муратов И. Из истории интернациональных формирований в СССР в 1918–1922 годах (Обзор литературы) / И. Муратов // Воен.–ист. журн. – 1960. – № 5. – С. 19–21; Интернационалисты в боях за власть Советов: сб. ст. / под ред. М. А. Бирмана. – М., 1965; Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР: сб. док. / предисл. Д. Милей. – М., 1968. – Т. 1, 2; Интернационалисты: в 2 ч. / авт. части вып. В. Копылов, А. Клеванский, А. Манусевич. – М., 1971 – Ч. 1.

Интернационалисты: Участие трудящихся стран Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе за власть Советов в России (1917– 1920 гг.). – М., 1987.

Щеров И. Организация и деятельность коллегий по делам пленных и беженцев в Смоленском крае (1914–1922): дис. ... канд. ист. наук / И. Щеров. – М., 1998.

Белковец Л. Иностранцы в Советской России (СССР): регулирование правового положения и порядка пребывания (1917–1939- е гг.). Вторая часть / Л. Белковец [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.enotabene.ru/lr/article_808.html#23

Фельштинський Ю. К истории нашей закрытости. Законодательные основы советской иммиграционной и эмиграционной политики / Ю. Фельштинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.com/read/felshtinskiy_yu/k_istorii_nashey_zakritosti.html#0

Белова И. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914–1925 гг. – М.: АИРО-ХХ1, 2014. – 432 с., Белова И. Положение беженцев Первой мировой войны в Советской России: 1921 г. / И. Белова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 4 (18): в 2-х ч. – Часть ІІ. – С. 26– 29; Белова И. Реэвакуация беженцев Первой мировой войны из Советской России в 1922–1923 гг.: заключительный этап / И. Белова // Вестник архивиста. – 2012. – № 3. – С. 167–176.

Жванко Л. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914– 1918 рр.) / Л. Жванко. – Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2012.

Центральний державний архів вищих органів влади й управління України (далі – ЦДАВО). – Ф. 5. – Оп. 5. – Спр. 35. – Арк. 1.

ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 2160. – Арк. 31.

Там само. – Арк. 32.

Там само. – Арк. 34.

Там само. – Арк. 46.

Там само. – Арк. 54.

Там само. – Арк. 58.

ЦДАВО. – Ф. 5. - Оп. 1. – Спр. 1058. – Арк. 3.

ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 2180. – Арк. 6.

Там само. – Арк. 20.

ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 2163. – Арк. 29.

ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 5. – Спр. 118. – Арк. 38–48.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Джерелознавчі та історіографічні дослідження