Державні причини організованих міграцій в Українській РСР (1940–60-ті рр.).

Автор(и)

  • N. Kasyanova Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

організована міграція, сільськогосподарські переселення, організований набір робітників, економічні причини, політичні причини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню причин, які спонукали радянське партійне керівництво до активного впровадження в якості соціальної політики керова- ної міграції. Вона набула форм організованих наборів робочих і сільськогос- подарських переселень. Висвітлення цих аспектів соціально-політичного курсу партії з точки зору мотивів і цілей є пріоритетним завданням дослідження. Крім того, автор ставить за мету розглянути конкретні економічні та політичні умови організованих міграцій. У рамках статті увагу зосереджено на блоці причин, пов’язаних з впливом адміністративно-бюрократичної системи. Зроб- лено висновок про домінування економічних і політичних причин, серед яких: 1) підвищена потреба в трудових ресурсах у період відновлення і під час пода- льшого нарощування економічного потенціалу; 2) різке скорочення працездат- ного населення внаслідок демографічних втрат у Другій Світовій війні; 3) збі- льшення площ орних земель на Півдні і Сході республіки; 4) формування соці- альної бази підтримки радянської влади в окремих районах УРСР.

Наведені фактори актуалізували питання про цілеспрямований вплив влади на міграційні процеси, підвищення ефективності їхнього розподілу до відпові- дних напрямів і доведення масштабів міграцій до масштабів, які б відповідали економічним і соціально-політичним потребам радянської держави.

Посилання

Смолин Г. В. Управління в галузі перерозподілу трудових ресурсів / Г. В. Смолин. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1976. – 48 с.

Загробська А. Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А. Ф. Загробська. – К.: Наук. думка, 1974. – 112 с.

Янковская Е. А. Перераспределение трудовых ресурсов / Е. А. Янковская. – К.: Наук. думка, 1978. – 132 с.

Зайончковская Ж. А. Новоселы в городах (методы изучения приживаемости) / Ж. А. Зайончковская. – М.: Статистика, 1972. – 164 с.

Урланис Б. Ц. Проблемы динамики населения СССР / Б. Ц. Урланис. – М.: Наука, 1974. – 335 с.

Терлюк І. Я. Росіяни західних областей України (1944–1966 рр.) / І. Я. Терлюк. – Львів: Центр Європи, 1997. – 176 c.

Романцов В. О. Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ – початок ХХІ ст.) / В. О. Романцов. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 184 с.

Винниченко І. І. Україна 1920– 1980-х рр.: депортації, заслання, вислання / І. І. Винниченко. – К.: Рада, 1994. – 90 с.; Його ж. Українці в державах колишнього СРСР: історико- географічний нарис / І. І. Винниченко. – Житомир: Льонок, 1992. – 164 с.

Янковская Е. А. Перераспределение трудовых ресурсов / Е. А. Янковская. – К.: Наук. думка, 1978. – С. 6.

Зайончковская Ж. А. Новоселы в городах (методы изучения приживаемости) / Ж. А. Зайончковская. – М.: Статистика, 1972. – С. 4.

Волобой П. В. Проблеми територіальної спеціалізації і комплексного розвитку народного господарства УРСР / П. В. Волобой, В. А. Поповкін. – К.: Наук. думка, 1972. – С. 20–33.

ЦК ВКП(б), Совнарком СССР. О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания [Електронний ресурс] // СП СССР. – 1939. – № 34. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ History/Article/mer_razbaz.php)

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2618. – Арк. 3.

Держ. архів Одеської обл. – Ф. 11. – Оп. 13. – Спр. 141. – Арк. 75.

Держ. архів Одеської обл. – Ф. 11. – Оп. 14. – Спр. 953. – Арк. 174.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2618. – Арк. 9.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5726. – Арк. 70.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 94. – Арк. 34.

ЦДАВОВУ України. – Ф. Р-2. – Оп. 9. – Спр. 2589. – Арк. 144.

Винниченко І. І. Україна 1920– 1980-х рр.: депортації, заслання, вислання / І. І. Винниченко. – К.: Рада, 1994. – С. 44–45.

Винниченко І. І. Україна 1920– 1980-х рр.: депортації, заслання, вислання / І. І. Винниченко. – К.: Рада, 1994. – С. 61.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 1730. – Арк. 34–35.

Терлюк І. Я. Росіяни західних областей України (1944–1966 рр.) / І. Я. Терлюк. – Львів: Центр Європи, 1997. – С. 52.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5726. – Арк. 9.

Винниченко І. І. Українці в державах колишнього СРСР: історико- географічний нарис / І. І. Винниченко. – Житомир: Льонок, 1992. – С. 24.

Романцов В. О. Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ – початок ХХІ ст.) / В. О. Романцов. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 25. 27.ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5726. – Арк. 10.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Актуальні проблеми історичної науки