Василь Пірко – дослідник по життю.

Автор(и)

  • N. Temirova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

науковець, В. Пірко, історія, галицьке село, Степова Україна, Донбас, колонізація, козацтво

Анотація

У сучасному науковому просторі виділяється постать Василя Олексійовича Пірка, який опановував недосліджені раніше аспекти минулого України та Донбасу, зокрема. Проте його науковий доробок і внесок у поступ історичної науки залишається не оціненим. Постать і творчість В. Пірка малою мірою представлені в дослідницькому полі. Загальні біографічні дані та характеристика його діяльності містяться у довідковій літературі. Подана інформація занадто стисла, щоб сформувати уявлення про цю людину та науковця. Тому метою даної статті є вивчення внеску В. Пірка у розвиток історичної науки. Для її досягнення розв’язуватимуться такі завдання: формування творчої біографії історика, показ його внеску у вивчення землеволодіння в Галичині, аналіз доробку по вивченню заселення території Донбасу.

Опрацювання біографічних та історіографічних матеріалів дозволило показати В. Пірка як дослідника та організатора історичної науки. Він протягом двадцяти років очолював кафедру в Донецькому національному університеті, навколо гуртувалися молоді дослідники, які за його підтримки здійснили власні професійні дослідження.

Протягом життя науковець брався за вивчення нагальних сюжетів історії, прагнучи заповнювати «білі плями» в історичному знанні. До таких відносилися становище галицького села у ХVІІІ ст., колонізація Південної України в ХVІ–ХVІІІ ст., заселення території сучасного Донбасу у ранньомодерну добу. Своєю професійною діяльністю професор В. Пірко сприяв розвитку історичної науки та формуванню громадянського суспільства.

Посилання

Титаренко Д. М. Короткий нарис наукової і громадської діяльності Пірка Василя Олексійовича / Д. М. Титаренко // В. О. Пірко. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, 2005. – С. 3–6; Пірко В. О. // Дослідники історії Південної України: Бібліографічний довідник / упорядник: Ігор Лиман. – К., 2013. – Т. 1. – С. 280–283.

Стешенко Н. Міграції в Південно-Східній Україні (XVIІ– XVIII ст.) у науковій спадщині Василя Олексійовича Пірка / Н. Стешенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbisnbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?

Пірко В. О. Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIIІ ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / В. О. Пірко. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2006. – 192 с.

Там само. – С. 152–153.

Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI–XVIII ст. / В. О. Пірко. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – С. 183.

Пірко В. О. Соляні промисли Донеччини в XVII–XVIII ст. (Історико-економічний нарис і уривки з джерел) / В. О. Пірко, М. В. Литвиновська. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 136 с.

Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI–XVIII ст. – С. 182–184.

Пірко В. О. Заселення Донеччини у XVI–XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 180 с.

Там само. – С. 98–101.

Пірко В. О. З приводу дискусії про час заснування деяких міст Донеччини / В. О. Пірко // Історія України. Зб. ст. – К.: Наук. думка, 1999. – Т. 7; Пірко В. О. Найдавніші міста Донеччини (міфи і реальність) / В. О. Пірко // Схід. – 2004. – вересень. – С. 19–22; Пірко В.О. Міста Донеччини в XVII–XVIII ст. / В. О. Пірко // Нові сторінки в історії Донбасу. – Донецьк, 1998. – Кн. 6. – С. 5–20.

Пірко В. О. Заселення Донеччини у XVI–XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 180 с. 12.Почесний краєзнавець Донеччини (Інтерв’ю з приводу) / В. Білецький [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=19912

Там само.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Видатні дослідники історії Донеччини та Луганщини