Релігійне повсякдення хлистів у ХІХ ст. (на прикладі Харківської губернії).

Автор(и)

  • T. Arzumanova Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ключові слова:

хлисти, секта, релігійне повсякдення, ритуали

Анотація

Стаття присвячена висвітленню секти хлистів в Харківській губернії в ХІХ ст. Аналіз архівних джерел дозволив автору розкрити особливості релігійного повсякдення хлистів у цьому регіоні, виявити вплив віровчення на стиль життя, базові моральні принципи та норми поведінки.

Дослідження базується на аналізі архівних джерел Державного архіву Харківської області. Допити підозрюваних у сектантстві, свідчення представників цивільної влади та священників, плітки щодо сектантів дозволяють розширити нашу уяву про секту хлистів. Робота з джерелами вимагає критичного підходу через високий ступінь суб’єктивізму, негативного ставлення до хлистів в російському суспільстві ХІХ ст. Слід також зауважити, що хлисти під час допитів або заперечували своє членство в секті, або абсолютно уникали розповідей про сутність їхньої релігійної обрядовості, віровчення, моральних принципів. Брак інформації породжував домисли сучасників, які переростали у міфи про девіантну поведінку хлистів. Лише максимальне залучення архівних джерел дозволяє фрагментарно відтворювати картину релігійного повсякдення представників хлистівської секти.

Посилання

Буткевич Т. Т. Обзор русских сект и их толков / Т. Т. Буткевич. – Харьков: Типогр. Губернск. Правления, 1910. – 617 с.

Мельников П. И. Раскольничьи секты в России / П. И. Мельников // Исторический вестник. – 1885. – № 7. – С. 23–63.

Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX век – 1917 г.) / А. И. Клибанов. – М.: Наука, 1965. – 348 с.

Сергазина К. Т. Хлыстовство как культурно-исторический феномен: На материале общин первой половины XVIII века: автореферат дис. ... кандидата истор. наук: 24.00.01 / К. Т. Сергазина. – Москва, 2005. – 22 с.

Дехтевич О. И. Хлыстовское движение в России во второй половине XIX – начале XX века: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / О. И. Дехтевич. – Москва, 2009. – 21 с.

Потоцький В. П. Релігійне сектантство в Харківській губернії (1861–1917 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. П. Потоцький. – Х., 2004. – 20 с.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). – Ф. 40. – Оп. 31. – Спр. 363; Ф. 40. – Оп. 47. – Спр. 1331; Ф. 40. – Оп. 58. – Спр. 72.

Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел / Н. Варадинов. – Санкт-Петербург: тип. М-ва вн. дел, 1858–1862. – Т. 7: История распоряжений по расколу. – 1863. – Режим доступу: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003830412#? page=1.

Там само. – С. 245–248.

Сергазина К. Т. Хлыстовство как культурно-исторический феномен: На материале общин первой половины XVIII века: автореферат дис. ... кандидата истор. наук: 24.00.01 / К. Т. Сергазина. – Москва, 2005. – С. 6.

ДАХО. – Ф. 40. – Оп. 47. – Спр. 1331. – Арк. 6.

ДАХО. – Ф. 40. – Оп. 31. – Спр. 363. – Арк. 177–195.

Там само. – Арк. 181–183.

Там само. – Арк. 185–186.

Там само. – Ф. 40. – Оп. 58. – Спр. 72. – Арк. 56–67.

Реморов В. Веро-нравоучение и культ хлыстов Центральной России / В. Реморов // Миссионерское обозрение. – 1900. – № 7–8. – С. 72–78

Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел / Н. Варадинов. – Санкт-Петербург: тип. М-ва вн. дел, 1858–1862. – Т. 7: История распоряжений по расколу. – 1863. – Режим доступу: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003830412#? page=1. – С. 518.

Там само. – С. 245–246.

Там само. – С. 246.

ДАХО. – Ф. 40. – Оп. 31. – Спр. 363. – Арк. 40.

Там само. – Арк. 185–186.

Там само. – Арк. 186.

Там само. – Арк. 181–184.

Там само. – Арк. 177–188.

ДАХО. – Ф. 40. – Оп. 47. – Спр. 1331. – Арк. 16.

ДАХО. – Ф. 40. – Оп. 58. – Спр. 72. – Арк. 18.

ДАХО. – Ф. 40. – Оп. 31. – Спр. 363. – Арк. 139–140.

Там само. – Арк. 146.

Реморов В. Веро-нравоучение и культ хлыстов Центральной России / В. Реморов // Миссионерское обозрение. – 1900. – № 7–8. – С. 72–74.

Там само. – С. 74–75.

Там само. – С. 75–77.

Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел / Н. Варадинов. – Санкт-Петербург: тип. М-ва вн. дел, 1858–1862. – Т. 7: История распоряжений по расколу. – 1863. – Режим доступу: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003830412#? page=1. – С. 247–248.

Реморов В. Веро-нравоучение и культ хлыстов Центральной России / В. Реморов // Миссионерское обозрение. – 1900. – № 7–8. – С. 72–78.

Вишневский Н. М. Летопись печати по вопросам миссии / Н. М. Вишневский // Миссионерское обозрение. – 1898. – № 5. – С. 770– 779.

Реморов В. Веро-нравоучение и культ хлыстов Центральной России / В. Реморов // Миссионерское обозрение. – 1900. – № 7–8. – С. 77-78.

Дехтевич О. И. Хлыстовское движение в России во второй половине XIX – начале XX века: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / О. И. Дехтевич. – Москва, 2009. – С. 85.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Релігія в історії України