«Руководство для сельских пастырей» як джерело з історії повсякденного життя сільського парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ.

Автор(и)

  • N. Bіelikova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

парафіяльне духовенство, історичне джерело, публіцистика, повсякденність, РПЦ

Анотація

У статті аналізуються тексти, що були опубліковані у журналі «Руководство для сельских пастырей» у період з 1860 по 1917 рр., з метою виявити ступень їхньої інформативності й доцільності використання у якості джерел щодо дослідження історії повсякденності сільського парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ у Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Щотижневий богословсько-публіцистичний журнал, що був орієнтований, у першу чергу, на парафіяльне духовенство, містив чисельні матеріали з історії, етнографії, педагогіки, природознавства, медицини, коментарі до поточних суспільно-політичних процесів, бібліографічні огляди, дорожні нотатки, побутові нариси, художні та публіцистичні твори. Незважаючи на наявність низки наукових розвідок із проблем розвитку церковної преси в Російській імперії, питання висвітлення повсякденного життя сільського православного священи- ка на сторінках «Руководства» ще не привертало уваги з боку дослідників, й саме це обумовило актуальність цієї статті. У ході роботи усі наявні публікації із визначеної тематики були об’єднані у декілька груп за проблемно- хронологічним принципом, а саме: власне побутове життя священиків та членів їхніх родин (родинні відносини, виховання дітей, домашній устрій, одяг і зовнішній вигляд, дозвілля тощо); матеріальне забезпечення парафіяльного духовенства; взаємини священика із парафіянами; місце сільського духовенства у суспільному житті та його позакультова діяльність; висвітлення побутового життя духовенства у світській літературі та матеріали комплексного характеру, що містили інформацію щодо низки вище означених проблем.

На основі здійсненого аналізу було зроблено висновок про високу інформативну спроможність матеріалів журналу «Руководство для сельских пастырей», можливість та необхідність їхнього використання при дослідженні про- блематики повсякденного життя сільського духовенства українських єпархій Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Посилання

Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати, 1703–1900 гг. (Материалы для истории русской журналистики): В 2 кн. – Репр. 1915 г. – М.: Лит. обозрение, 1995. – Т. 1 – С. 660. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://febweb.ru/feb/periodic/lb-abc/lb1/lb1- 1643.htm.

Краткая историческая записка о судьбах киевской семинарии / П. П. // Руководство для сельских пастырей (РСП). – 1917. – № 21. – С. 614.

Бойко А. Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ–початку ХХ ст.: тематика і проблематика. – Дисертація на здобуття наукового ступеня д.філол. н. за спеціальністю 10.01.08 – журналістика. – Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2002.

Нетужилов К. Е. Формирование системы церковной периодической печати в России XIX – начала XX веков: исторнко-типологический анализ. Специальность 10.01.10 – журналистика. – Автореферат дис- сертации на соискание учёной степени д. филол. н. – СПб, 2010.

Розов А. Н. Этнографические и фольклорные материалы на страницах журнала «Руководство для сельских пастырей» (1860–1917 гг.). Аннотированный тематико- библиографический указатель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/folklore/rozov1. htm. 6. Вдова сельского священника // РСП. – 1860. – № 13. – С. 324–345.

Домашнее воспитание детей духовного звания / П. Р. // РСП. – 1861. – Т. 1. – № 10. – С. 253–267.

Там саме . – С. 263.

Заметки о быте сельского духовенства в юго-западном крае России сравнительно с бытом его во внутренней России / П. Р. // РСП. – 1870. – Т. 1. – № 15. – С. 509–522; № 16. – С. 554–562; № 17. – С. 589–601.

Жена священника – приходская матушка / К. Д. // РСП. – 1875. – Т. 3. – № 36. – С. 23–27.

Страница из моего дневника / З. // РСП. – 1878. – Т. 1. – № 8. – С. 240– 242.

На статью под заглавием «К во- просу об одежде священников», помещенную в № 135 «Церковно- Общественного вестника» за прошлый 1878 год / П. З-ин // РСП. – 1879. – Т. 1. – № 2. – С. 29–45; № 3. – С. 77–83.

Проект плана и фасада дома для помещения сельского священника // РСП. – 1885. – Т. 1. – № 2. – С. 51–52.

Внешнее приличие священника // РСП. – 1885. – Т. 1. – № 8. – С. 203– 219.

Там саме. – С. 217–218.

Домашние занятия священник / В. Певницкий // РСП. – 1885. – Т. 2. – № 28. – С. 265–282.

Что читает наше духовенство ? / В. Афонский, священник // РСП. – 1885. – Т. 3. – № 45. – С. 300.

Неуважение священниками своего священного сана / Л. К-ский // РСП. – 1885. – Т. 3. – № 51. – С. 473–481.

Прислуга в быту сельского священника // РСП. – 1887. – Т. 1. – № 3. – С. 73–79.

Домашнее воспитание детей пастыря как необходимое условие успеха дальнейшего воспитания их в духовной школе / Л. К. // РСП. – 1887. – Т. 2. – № 20. – С. 65–76.

Из наблюдений священника за своими прихожанами / Г. Недетовский // РСП. – 1889. – Т. 3. – № 50. – С. 459–468; № 52. – С. 538– 544.

О ношении волос священнослужителями / А. Т. // РСП. – 1902. – Т. 1. – № 12. – С. 338–342.

По вопросу об одеждах священников // РСП. – 1904. – Т. 2. – № 35. – С. 450–456.

О способах содержания, коими пользовалось православное сельское духовенство в пределах Киевской губернии в ХVІІІ веке и в первой половине ХІХ века – до 1842 года / П. Лебединцев, св. // РСП. – 1860. – Т. 1. – № 9. – С. 199–213; № 10. – С. 231–241.

По вопросу о средствах содержания духовенства / Д. Д. Пономарев // РСП. – 1861. – Т. 3. – № 48. – С. 451– 466.

Священник как сельский хозяин / П. Р. // РСП. – 1862. – № 30. – С. 426– 437.

По поводу статьи «Священник как сельский хозяин» // РСП. – 1863. – Т. 1. – № 7. – С. 173–189.

По вопросу об улучшении материального быта духовенства / С.С-кій // РСП. – 1863. – № 11. – С. 289–304.

По вопросу о церковных землях и сельском хозяйстве духовенства / П. Р. // РСП. – 1863. – Т. 1. – № 17. – С. 464–477.

Улучшение содержания причтов православного духовенства личным пожертвованием владельцев // РСП. – 1865. – Т. 3. – № 43. – С. 243–244.

На чем остановилось Конотопское земство в деле обеспечения приходского духовенства жалованьем за требоисполнение / Св. А. П-ій // РСП. – 1880. – Т. 2. – № 36. – С. 12–22.

Современное состояние вопроса об улучшении материального быта духовенства / Н. П. // РСП. – 1881. – Т. 1. – № 3. – С. 65–84; № 5. – С. 133– 146.

К вопросу об улучшении материального быта духовенства // РСП. – 1884. – Т. 2. – № 23. – С. 165–180.

Взгляд пастыря на перемещение пастырей из прихода в приход / С. Брояковский // РСП. – 1887. – Т. 1. – № 9. – С. 294–298.

По поводу пасторских жалоб на недостаточность материальных средств / П. Руновский // РСП. – 1887. – Т. 1. – № 10. – С. 335–347.

Повторение задов по вопросу о материальном обеспечении духовенства / П. Руновский // РСП. – 1887. – Т.3. – № 45. – С. 291–301.

Что делалось и что возможно сделать для материального обеспечения приходского духовенства // РСП. – 1892. – Т. 2. – № 19. – С. 40–44.

К вопросу о материальном обеспечении приходского духовенства / В. П-ский / РСП. – 1900. – Т. 1. – № 18.

Об обеспечении вдов и сирот православного духовенства / С. Брояковский // РСП. – 1903. – Т. 2. – № 37. – С. 29–43.

По поводу современных стремлений членов сельских причтов просить себе места при городских церквах / М. Варвинский, свящ. // РСП. – 1904. – Т. 1. – № 6. – С. 165–174.

Суждения духовной печати о материальном обеспечении духовенства / Е. Р. // РСП. – 1906. – Т. 2. – № 28– 36.

Отрывки из моего дневника // РСП. – 1877. – Т. 3. – № 48. – С. 451– 459.

Из дорожного дневника // РСП. – 1879. – № 4. – С. 114.–122.

Из дневника сельского священника // РСП. – 1880. – Т. 3. – № 45. – С. 245–259.

Из разговора священника с крестьянином о плате за требы // РСП. – 1884. – Т. 2. – № 27. – С. 324–326.

Пастырские мытарства (письмо сельского священника) / Р. // РСП. – 1885. – Т. 3. – № 47. – С. 354–365.

Из записок сельского священника / Иерей // РСП. – 1894. – Т. 2. – № 18. – С. 18–23.

«Батюшка отдыхает» / С. А. В-ій // РСП. – 1907. – Т. 1. – № 6–7. – С. 411–419.

Сельские пастыри западного края России как представители православия и русской народности в крае / П. Р. // РСП. – 1872. – Т. 1. – № 14. – С. 513–524; № 15. – С. 536–545.

Отношение современного духовенства к обществу, по поводу корреспонденции «Киевлянина» «Полюбовные церковно-громадские суды» // РСП. – 1877. – Т. 2. – № 22. – С. 137–147.

Какие затруднения и неудобства встречаю причты и благочинные при составлении и доставлении статистических сведений в губернские статистические комитеты, и как могли бы быть устранены эти затруднения и неудобства // РСП. – 1884. – Т. 1. – № 4. – С. 68–76.

О совмещении сельским священником должности священнослужения с учительствованием в церковно- приходской школе / П. Кокоулин, сельский свящ. // РСП. – 1884. – Т. 3. – № 49. – С. 408–410.

Кому исправлять дороги, мосты и проч. на церковных землях? / П. Заболотский, священник // РСП. – 1885. – Т. 1. – № 9. – С. 259–260.

Ответ на предложенный редакции вопрос относительно доставления в земские уездные управы ведомостей о новородженных детях и подлежащих оспопрививанию // РСП. – 1885. – Т. 1. – № 15. – С. 429–431.

Нужды прихода социальные как предмет попечительности пастыря / В. П. // РСП. – 1887. – Т. 2. – № 27. – С. 315–322.

Заметка // РСП. – 1898. – Т. 1. – № 7. – С. 167–168.

Из записок приходского священника / С. Брояковский, свящ. // РСП. – 1903. – Т. 2. – № 20. – С. 77–83.

Необходимость для сельских священников с/х сведений / Н. Благоразумов, протоиерей // РСП. – 1884. – Т. 2. – № 31. – С. 411–418; О пчеловодстве как наиболее подхо- дящем летнем занятии сельского ду- ховенства // РСП. – 1895. – Т. 3. – № 37. – С. 45–50; По вопросу о распространении среди народа сельскохо- зяйственных знаний / Н. Г. // РСП. – 1896. – Т. 1. – № 1. – С. 11–16; Руководства по пчеловодству // РСП. – 1896. – Т. 3. – № 36. – С. 45–48.

Важное значение медицинских сведений для приходского пастыря // РСП. – 1879. – Т. 2. – № 23. – С. 143– 148; № 27. – С. 265–272; Заметка о важном значении медицинских сведений для приходских пастырей // РСП. – 1880. – Т. 1. – № 3. – С. 85–86; Пастырские обязанности по охранению приходов от болезней // РСП. – 1881. – Т. 1. – № 5. – С. 146–153.

К вопросу о народном здравии .(посвящается вниманию земства и духовенства) / Федоровский // РСП. – 1884. – Т. 3. – № 39. – С. 109–120; № 40. – С. 156–165; Внимание пастырей, радеющих о народном здравии // РСП. – 1896. – Т. 1. – № 2. – С. 37–45.

Наставление против дифтерита // РСП. – 1879. – Т. 1. – № 5. – С. 149; Предохранительные средства против эпидемических болезней // РСП. – 1879. – Т. 1. – № 7. – С. 206–207; Что делать приходскому священнику в случае распространения чумной эпидемии // РСП. – 1879. –Т. 1. – № 9. – С. 233–244; Новое испытание Божие, ниспосланное на русскую землю // РСП. – 1892. – Т. 3. – № 39. – С. 77– 84; В ожидании страшной гостьи / В.Пестряков, свящ. // РСП. – 1905. – Т. 1. – № 15. – С. 386–389; О чумной эпидемии / Городецкий, врач // РСП. – 1911. – Т. 1. – № 17. – С. 391–398; № 18. – С. 22–27; № 19. – С. 49–56; № 20. – С. 70–80.

Сочувствие светской журналистики / С. Гр-ский // РСП. – 1862. – Т. 1 – № 14. – С. 446–460; Домашний быт сельского священника по воззрениям современной беллетристики. «Дожил». Очерк. Отеч. зап., ноябрь, 1874 г. / Н. Калинников // РСП. – 1875. – Т. 1. – № 11. – С. 363–374; № 2. – С. 401–416; Изо дня в день. Записки сельского священника // РСП. – 1876. – Т. 2. – № 17–20, 25; Отрицательные типы в среде духовенства / Н. Калинников // РСП. – 1881. – Т. 3. – № 50. – С. 397–410; № 52. – С. 462–478; Взгляды светской литературы на духовенство / Д. Д-в // РСП. – 1882. – Т. 1 – № 5. – С. 109–129 тощо.

Старые и молодые священники // РСП. – 1877. – Т. 3. – № 44. – С. 291– 300.

Путевые заметки // РСП. – 1861. – № 43. – С. 281–292.

Из рассказов сельского священника// РСП. – 1862. – Т. 2. – № 31. – С. 458–476; № 42. – С. 248–262.

Из бесед с сельскими священниками // РСП. – 1862. – № 43. – С. 296– 316; № 45. – С. 363–382; № 51. – С. 588–608; № 52. – С. 643–657.

Моя случайная встреча в Лаврской чайной / Н. Плетнев // РСП. – 1879. – Т. 3. – № 48. – С. 334–346.

Три часа у сельского священника / Н. Плетнев // РСП. – 1880. – Т. 3. – № 52. – С. 464–472.

Письма священника к дочери // РСП. – 1888. – Т. 2. – № 18. – С. 19– 28; № 19. – С. 50–59, № 20. – С. 91– 95.

Мои воспоминания / В. Певницкий // РСП. – 1909. – № 13 – 52; 1910. – № 1–50. 71.Дела минувших дней (к вопросу о борьбе с вековым русским недугом) / В. Пестряков, св. // РСП. – 1910. – № 21. – С. 73–81.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Релігія в історії України