До питання образу ворога СРСР у сучасній науковій літературі.

Автор(и)

  • А. Yakovliev Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

образ ворога, сучасна історіографія, радянська пропаганда, категорія «Іншого»

Анотація

Будь-який образ, який формується у свідомості людини, – явище багатогранне і є актуальним для сучасних історичних досліджень. Граничними у ви- вченні цього комплексу питань стали події, пов’язані зі зникненням СРСР на політичній карті світу і появою на його території незалежних держав. Зміна політичного режиму і суспільного устрою принесла дослідникам довгоочікувану свободу творчості, позбавила обмежень, які були нав’язані ідеологами та цензурою, що дозволило торкнутися вивчення проблем радянської пропаганди.

У свою чергу, «образ ворога» є невід’ємною частиною суспільного розуміння світу. Для радянської епохи у формуванні цього образу значну роль відіграв компонент, який підкреслював його ідеологічну складову – саме пропаганда нав’язувала і створювала образи основних ворогів СРСР у свідомості громадян. При вивченні цієї проблеми є важливим аналіз історіографічних напрацювань, який дозволить визначити ступінь вивченості цього питання і визначити подальші орієнтири майбутніх досліджень.

Метою статті є дослідження проблеми образу ворога СРСР у сучасній науковій літературі. Автором розкрито причини зростання кількості робіт, присвячених проблемам пропаганди, у тому числі і механізмам створення, психологічним моментам формування і умов виникнення образів внутрішнього і зовнішнього ворогів у період існування Радянського держави.

Результати дослідження дозволяють встановити рівень вивченості цієї проблеми для визначення малодосліджених аспектів образу ворога в СРСР.

Посилання

Гасанов И. Б. Национальные стереотипы и «образ врага» / И. Б. Гасанов. – М., 1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text9/15.htm#з_2 8.

Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. Авторский сборник. / Л. Гудков. – М.: Новое литературное обозрение, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/gudkov1.htm.

Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России / Е. С. Сенявская. – М.: РОССЭН, 1999. – 383 с.

Гриневич Л. В. Механізми масового народовбивства: конструювання «образу ворога» в радянській політичній карикатурі (друга половина 1929 – початок 1930 рр.) / Л. В. Гриневич // Сторінки історії: збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 47–64.

Магомедов Р. Р. Историко- психологические основания становления образа внешнего врага СССР в первой половине 1930-х годов / Р. Р. Магомедов, М. Г Чогандарян // Вестник ОГУ. – № 3 (152) – март 2013 – С. 121–126.

Ложкина А. С. Формирование «образа врага»: Япония в советской пропаганде 1930-х гг. / А. С. Ложкина // Государственное управление. Электронный вестник. – № 13. – 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/formirov anie-obraza-vraga-yaponiya-vsovetskoy-propagande-1930-h-gg.

Попова О. Ю. В мастерской по созданию образа врага: из истории газетной журналистики Советской Украины (конец 20-х – 1930-е гг.) / О. Ю. Попова // Грані історії: збірник наук. праць. – 2013. – С. 122–130.

Попова О. Ю. Механизмы создания образа врага в массовой периодической печати Донбасса в 1930- е гг. / О. Ю. Попова // Літопис Донбасу: краєзнавчий збірник. – № 18. – 2010. – С. 159–168.

Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества / Е. С. Сенявская. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2006. – 288 с.

Маєвський О. Образ зовнішнього ворога крізь призму плакатної продукції СРСР / О. Маєвський // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 16. – С. 207–217.

Мінгазудінов А. Формування образу ворога в свідомості радянських воїнів під час визволення України (1943-1944 рр.) / А. Мінгазудінов // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – № 4 (№112). – 2012. – С. 30–33.

Фатеев А. Образ врага в советской пропаганде. 1945– 1954 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/fateev2.htm.

Фатеев А. Как создавался образ врага: у истоков холодной войны / А. Фатеев // История. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». – 1996. – № 3. – С. 7–12.

Самотовинский Д. В. Начало «холодной войны» и формирование образа внешнего врага в советской прессе (1945–1947 гг.) / Д. В. Самотовинский, О. В. Куренчанина // Вестник гуманитарного факультета, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.isuct.ru/epubl/vgf/2008/03/322.

Костерева О. А. Образ врага в отечественной политической культуре периода Холодной войны. Опыт анализа визуального источника / О. А. Костерева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/propaganda17.ht m.

Некрасова В. В. Образ «ворога» та «друга» в ідеологічному протистоянні часів завершення «холодної війни» / В. В. Некрасова // Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення Холодної війни: 20 років потому: матеріали між- народної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 2-4 листопада 2011 р.). – Запоріжжя: Інтер-М. – С. 43–47.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні репресії як прояв тоталітарного режиму