Польський громадсько-політичний рух у Наддніпрянщині в перспективі історичної регіоналістики.

Автор(и)

  • N. Gromakova Університет Державної фіскальної служби України

Ключові слова:

історична регіоналістика, суспільно-політичний рух, нації, імперський простір, урядові стратегії, публічний простір

Анотація

Польський політичний рух виступав визначальним чинником суспільного і духовноультурного життя Наддніпрянської України в XIX – початку ХХ ст. В умовах відсутності легальних каналів національної комунікації і національного політичного життя саме суспільно-політична діяльність перетворювалася на один з фундаментальних принципів польського патріотизму. Вивчення польських суспільно-політичних практик сприятиме визначенню чинників формування і особливостей реалізації урядових стратегій вирішення «польського питання» у регіоні, дослідження специфіки впливу польського суспільного життя на публічний простір Наддніпрянщини.

Метою статті є вивчення польського суспільно-політичного руху в українських землях в контексті досліджень сучасної історичної регіоналістики. Автором проаналізовані та узагальнені основні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблем суспільної діяльності поляків, визначені фактори, які зумовили еволюцію польського руху, його вплив на регіональну політику царизму. Застосування методологічного апарату соціальної та регіональної історії, культурологічних, гендерних і фемінологічних студій, імперіології, етнополітології розширює межі наукового дискурсу і одночасно – дозволяє комплексно дослідити еволюцію суспільно-політичної діяльності поляків, визначити головні напрямки і форми активності, соціальний склад учасників, регіональну специфіку тощо.

Автор дійшов висновку, що широкий спектр досліджень, присвячених проблемам генезису польських суспільно-політичних рухів модерного періоду, свідчить про актуальність цієї проблематики у контексті історичного розвитку Східної Європи. Історія суспільно-політичної діяльності поляків у межах Російської імперії знаходиться у центрі уваги як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, оскільки є складовою імперських модерних політико-правових, соціокультурних і соціально-економічних трансформацій. Генезис польського руху став відповіддю на загрози збереженню національної ідентичності в умовах реалізації націоналістичного імперського проекту, в основі якого було сприйняття Наддніпрянщини як історичного простору Російської держави.

Посилання

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Н. Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 1080 с.

Дейвіс Н. Вказ. праця. – С. 474.

Там само. – С. 514.

Там само. – С. 516.

Там само. – С. 520.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795–1990 / Г. Дильонгова. Пер. з пол. М. Кірсенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 239 с.; Тымовски М. История Польши / М. Тымовски, Я. Кеневич, Е. Хольцер. Пер. с польск. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 544 с.

Дильонгова Г. Вказ. праця. – С. 58–59.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. Пер. з англ. С. Грачової. – К.: Критика, 2004. – 463 с.

Вандич П. Вказ. праця. – С. 177.

Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования / А. Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 248 с.; Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (ХІХ – начало ХХ в.): Монография / Л. Е. Горизонтов. – М.: Индрик, 1999. – 272 с.; Западные окраины Российской империи: Моногра- фия / Л. А. Бережная, О. В. Будницкий, М. Д. Долбилов и др. [под ред. А. И. Миллера]. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с.

Миллер А. Империя Романовых и национализм... – С. 92.

Там само. – С. 93, 155.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики… – С. 217.

Там само. – С. 219.

Там само. – С. 219.

Там само. – С. 218.

Малютин Г. А. «Польский вопрос» в русской общественно- политической мысли в 1830-е – нач. 60-х гг.: автореферат дис. ... кандида- та исторических наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Г. А. Малютин. – Москва: МГУ, 2013. – Режим доступу: http://cheloveknauka.com/polskiyvopros-v-russkoy-obschestvennopoliticheskoy-mysli-v-1830-e-nach-60- h-gg

Там само.

Миллер А. Вказ. праця. – С. 159, 165.

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія / О. А. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.; Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): монографія / Ю. М. Поліщук. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.; Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті: монографія / О. Я. Калакура. – К.: Знання України, 2007. – 508 с.; Ніколаєнко О. О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя: монографія / О. О. Ніколаєнко. – Х.: Вид-во НТМТ, 2015. – 360 с.

Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 752 с.

Зашкільняк Л.О. Історія Польщі… – С. 296.

Там само. – С. 324–325.

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 143.

Там само. – С. 144.

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) – С. 320.

Там само. – С. 328–329.

Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліта в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст.: Монографія / Ю. С. Земський. – Хмельницький: Б.в., 2011. – С. 55.

Там само. – С. 57.

Там само. – С. 58.

Там само. – С. 186.

Там само. – С. 188.

Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті… – С. 112.

Ніколаєнко О. О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 87.

Там само. – С. 288.

Там само. – С. 289.

Там само. – С. 293.

Там само. – С. 294.

Бойчук Я. А. Громадські об’єднання етноменшин на українських землях у складі Російської імперії (1861–1914 рр.): дис… кандидата історичних наук: 07.00.01 – історія України / Я. А. Бойчук. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2015. – С. 174.

Там само. – С. 176.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Регіональна історія як складова історичної науки