Заробітна плата робітників металургійної та вугільної промисловості Донбасу в імперську добу.

Автор(и)

  • Volodymyr Kulikov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова:

заробітна плата, добробут населення, економічна нерівність, Донбас, індустріалізація

Анотація

Публіцистична та наукова література описують працю шахтарів та металургів в імперську добу як надзвичайно важку, небезпечну і до того ж малооплачувану. Якщо підприємства вугільної та металургійної промисловості платили своїм робітникам низькі зарплати, то як їм вдавалось утримувати трударів? Чому робітники не переходили на підприємства інших галузей або не наймалися на сільськогосподарські роботи?

У статті досліджено динаміку та диференціацію заробітної плати робітників металургійної та вугільної промисловості Донбасу в 1870–1917 рр. Розмір зарплати металургів та шахтарів співвідноситься із зарплатами робітників інших секторів економіки. Показано, що нормативи оплати праці робітників металургійної та вугільної промисловості були вищими порівняно з робітниками обробної промисловості та зарплатами найманих сільськогосподарських робітників. Але під впливом економічних циклів та ситуації на ринку праці нормативи оплати праці були схильні до сезонних та циклічних коливань, що спричиняло простої і більшу, ніж в обробній промисловості, кількість неробочих днів. Через це реальні зарплати вугле- копів могли наближатися до заробітків фабричних робітників.

Норми оплати робітників суттєво варіювались всередині професійних категорій, особливо у професіях, що вимагали кваліфікованих робітників. Кваліфіковані робітники отримували більшу зарплату завдяки вищим нормам оплати праці, а також тому що працювали продуктивніше за недосвідчених. Через гендерну дискримінацію й різницю у середній продуктивності та кваліфікації жінок і чоловіків номінальні та реальні зарплати робітниць були нижчими, ніж зарплати робітників.

Посилання

Либерман Л. А. В стране черного золота: Очерк развития заработной платы и революционного движения горнорабочих Донбасса / Л. А. Либерман. ‒ Москва; Ленинград: Гос. изд- во, 1926. ‒ С. 158; Історія робітничого класу Української РСР. У двох томах. Том. 1 / Ред. Лось Ф. Є. ‒ Київ: Наукова думка, 1967. ‒ С. 147; Thomas C. Dreaming a City: From Wales to Ukraine / С. Thomas: Y Lolfa, 2009. ‒ P. 23 та ін.

Михайловский Я. Т. О заработной плате и продолжительности рабочего времени на русских фабриках и заводах / Я. Т. Михайловский // Фабрично-заводская промышленность и торговля России: с приложением общей карты фабрично-заводской промышленности Российской Империи. ‒ С.-Петербург: Тип. И. А. Ефрона, 1896. ‒ C. 466.

Свод отчетов фабричных инспекторов за 1910–1914 гг. / М-во торговли и пром-сти, Отд. пром-сти. – Петроград: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1911–1915.

Святловский В. В. Фабричный рабочий. Санитарное исследование здоровья русского фабричного рабочего в Привислянском крае и в Малоросии: материалы для медицинской географии и статистики России [Варшава, 1898] / В. В. Святловский // Антология социально- экономической мысли в России. Дореволюционный период. – С.-Петербург: Русский Христ. гум. ин-т, 2000. ‒ C. 717.

Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. 2: Бахмутский уезд / Стат. отд-ние Екатериносл губ. земской управы. ‒ Екатеринослав: Тип. Я. М. Чаусского, 1886. ‒ С. 242.

Свод данных о фабрично-заводской промышленности в России за 1888, 1890, 1891 и 1892 гг. – С.-Петербург: Тип. В. Киршбаума, 1889–1900.

Иславин В. И. Обзор каменноугольной и железоделательной промышленности Донецкого кряжа / В. И. Иславин // Горный журнал. ‒ 1875. ‒ T. 1. – С. 80–81.

Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. 3: Славяносербский уезд / Стат. отд-ние Екатериносл губ. земской управы. ‒ Екатеринослав: Тип. Я. М. Чаусского, 1886. ‒ С. 318–329.

Аксенов С. C. Положение фабрично-заводской промышленности и рабочих в Екатеринославской губернии в 1899–1900 годах / C. С. Аксенов // Памятная книжка и Адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1903 г. – Екатеринослав: Тип. губ. правления, 1903. – С. 137.

Потолов С. И. Рабочие Донбасса в XIX веке / С. И. Потолов. – Ленинград: Изд-во АН СССР, 1963. ‒ С. 157.

Потолов, Указ. соч. – С. 153.

Потолов, Указ. соч. – С. 152.

Свод отчетов фабричных инспекторов за 1910–1914 гг.

Отчет Юзовского завода о своей деятельности [1914–1916 гг.] // Донецький обл. архів. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 39. – Арк. 26.

Сведения по Петровскому заводу за 1915 год // РГИА. – Ф. 37. – Оп. 67. – Спр. 712. – Арк. 9–10.

Кирьянов Ю. И. Рабочие Юга России. 1914 – февраль 1917 г. / Ю. И. Кирьянов. ‒ Москва: Наука, 1971. ‒ С. 63.

Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии: Очерки по этнографии края / Под ред. В. В. Иванова. Т. 1. – Харьков: Харьк. губ. стат. ком., 1898. – № 186. – С. 716.

Пясковский А. В. Коллективная пролетарская поэзия (песни Донбасса) / А. В. Пясковский. – Москва: Госуд. издательство, 1927. – С. 82.

Сводные данные за 5-летие, 1906–1910: о поденных и сроковых платах, об урожае хлебов и о базарных ценах на продукты полеводства / Харьковская губернская земская управа. Отдел текущей статистики. – Харьков, 1913. – С. 66–67.

Там же. – С. 100–101.

Куліков В. О. Селянське господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. / В. О. Куліков. Дис. ... канд іст. наук. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2005. Табл. 135.

Потолов, Указ. соч. ‒ С. 152.

Friedgut T. H. Iuzovka and Revolution, Vol. I: Life and Work in Russia's Donbass, 1869– 1924 / T. H. Fiedgut. – Princeton: Princeton University Press, 1994. – P. 307.

Свод отчетов фабричных инспекторов за 1910–1914 гг.

Железная промышленность Южной России / Стат. бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России. – Харьков: тип. Б. Бенгис, 1901–1916.

Железорудная промышленность южной России в 1912 г. / Стат. бюро Совета съезда горнопромышленников юга России. 1912 г. – Харьков: тип. Б. Бенгис, 1913. – С. 26–27.

Бородкин Л. И. «Не рублем единым»: Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России / Л. И. Бородкин, Т. Я. Валетов, Ю. Б. Смирнова, И. В. Шильникова. ‒ Москва: РОССПЭН, 2010. ‒ С. 99–10.

Колодуб Е. К. Труд и жизнь горнорабочих на Грушевских антрацитных рудниках / Е. К. Колодуб. ‒ Москва: Тип И. Я. Полякова, 1905. – С. 123.

Михайловский, Указ. соч. ‒ C. 462.

Потолов, Указ. соч. ‒ С. 153.

Таскин Е. Н. Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна: Условия ее развития и соврем. положение / Е. Н. Таскин. ‒ Харьков: Тип. и лит. Зильберберг, 1896. ‒ С. 25.

Рагозин Е. И. Железо и уголь на Юге России / Е. И. Рагозин. ‒ С.-Петербург: Тип. И. Гольдберга, 1895. ‒ С. 52

Тимофеев, Указ. соч. ‒ C. 760.

Тимофеев, Указ. соч. ‒ C. 761.

Черемухин Н. М. Как живут и как питаются рабочие Рыковских копей в пос. Юзовке / Н. М. Черемухин // Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губернии. ‒ 1910. № 1. ‒ C. 4.

Пораховано за: Тиме И. А. Современное состояние техники на Южнорусских рудниках / И. А. Тиме // Горный журнал. ‒ 1910. – № 1. – С. 16.

Там же.

Fishback P. V. Soft Coal, Hard Choices: The Economic Welfare of Bituminous Coal Miners, 1890–1930 / P. V. Fishback. – Oxford: Oxford University Press, 1992. ‒ P. 79.

McKay J. P. Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization, 1885–1913 / J. P. McKay. ‒ Chicago: University of Chicago Press, 1970. ‒ P. 311.

Fiedgut, Ibid. – P. 311.

Отчет Юзовского завода о своей деятельности. 1914–1916 гг. // Донецький обласний архів. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 39. – С. 26.

Свод данных о фабрично-заводской промышленности в России за 1888, 1890, 1891 и 1892 гг. – С.-Петербург: Тип. В. Киршбаума 1889–1900.

Тиме И. А. Очерк современного состояния горно-заводского дела в Донецком бассейне / И. А. Тиме // Горный журнал. ‒ 1889. ‒ T. 1. – С. 16.

Поткина И. В. Джон Юз и Новороссийское акционерное общество / И. В. Поткина // Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. ‒ Москва: РОССПЭН, 1997. ‒ C. 310.

Аксенов, Указ. соч. – С. 137.

Коробков В. М. Горнопромышленный указатель Донецкого бассейна / В. М. Короб- ков. ‒ Харьков, 1901. ‒ С. 16.

Лященко И. И. Условия труда на рудниках Донецкого бассейна / И. И. Лященко // Общественный врач. ‒ 1914. – № 3. – С. 429.

Bowen E. G. John Hughes (Yuzovka), 1814–1889 / E. G. Bowen. ‒ Cardiff: Gwasg Prifysgol Cymru, 1978. ‒ P. 43.

Бородкин, Указ. соч. ‒ С. 116.

Сведения по Петровскому заводу за 1915 год // РГИА. – Ф. 37. – Оп. 67. – Спр. 712. – Арк. 13.

Веринчук К. Д. Дифференциация заработной платы промышленных рабочих России в годы Первой мировой войны / К. Д. Веринчук // Экономическая история: Ежегодник. 2014 г. ‒ 2016. ‒ C. 253.

Бородкин, Указ. соч. – С. 119.

Бородкин, Указ. соч. – С. 119–120.

Михайловский, Указ. соч. – C. 466.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Модернізація та її варіанти