Науково-педагогічна інтелігенція Радянської України напередодні Другої світової війни: соціально-демографічний аналіз.

Автор(и)

  • Maria Bystra Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

науково-педагогічна інтелігенція, система освіти, вищі навчальні заклади, школи, репресії, педагоги

Анотація

У статті аналізуються соціально-демографічні характеристики науково-педагогічної інтелігенції України напередодні Другої світової війни. Автором у контексті даного дослідження розкрито поняття «науково-педагогічна інтелігенція», визначено характерні риси, які набули її представники за часів радянської влади, зроблено спробу визначити місце даної соціально-професійної групи в структурі радянського суспільства.

У роботі аналізуються основні чинники, що вплинули на формування нового соціального типу науково-педагогічної інтелігенції – «радянської інтелігенції». Приділено увагу системі і методам підготовки науково-педагогічних кадрів, розкрито вплив політичного терору на розвиток і становлення радянської інтелігенції, а також на морально-психологічну атмосферу в науково- педагогічних колективах.

На основі аналізу архівних документів і матеріалів Всесоюзних переписів населення 1926 і 1939 рр. зроблено детальну оцінку динаміки показників кількісного і якісного складу працівників освіти й науки республіки у міжвоєнний період. Особливу увагу приділено розгляду національних, гендерних характеристик інтелігенції, а також її рівня освіти і професійних якостей. Автором встановлено взаємозв’язок між соціальними і економічними ескпериментами радянської влади та змінами у кількості і структурі науково-педагогічної інтелігенції України.

Робиться висновок про те, що у міжвоєнний період унаслідок цілеспрямованої політики в УРСР формується новий соціальний тип науково-педагогічного працівника («гвинтика системи»), діяльність якого повністю підпорядкована інтересам тоталітарної держави. Його характерними рисами стає зниження професійного рівня, конформізм, втрата національної самосвідомості, підміна моральних цінностей класовими. Незважаючи на деякі позитивні тенденції у розвитку науково-педагогічної інтелігенції в УРСР, соціальні експерименти радянської влади призвели до зни- ження її соціального статусу, змін в її структурі, були спрямовані на перетворення працівників освіти і науки з суб’єкту в об’єкт історичного процесу.

Посилання

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920–30-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. В. Касьянов. – К.: Глобус; Вік; Едмонт: Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту, 1992. – 175 с.

Стрижак Є. М. Репресії 1930-х років та їхні наслідки для кадрового забезпечення середньої і вищої школи УСРР/ Є. М. Стрижак. – Черкаси: Вертикаль, 2007. – 70 c.; Марочко В. І. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг; Ін-т історії України НАН України, Марбурзький ун-т. – К.: Науковий світ, 2003. – 302 с.; Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х–1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження / В. М. Нікольський. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 624 с.

Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20–30-х років: соціально- професійний статус та освітньо-культурний рівень / М. М. Кузьменко. – Донецьк: Норд-Прес, 2004. – 456 с.; Кліцаков О. І. Педагогічні кадри України (1917–1937 рр.) / О. І. Кліцаков. – Донецьк: Юго-Восток, 1997. – 310 с.

Белова Н. А. Повседневная жизнь учителей / отв. ред. М. Ю. Мартынова. – М.: ИЭА РАН, 2015. – 228 с.; Юинг Е. Ю. Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. / Е. Ю. Юинг. – М.: РОССПЭН, 2011. – 359 с.

Блюм А. Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине / А. Блюм, М. Меспуле; пер. В. М. Володин. – М.: РОССПЄН, 2006. – С. 189.

Культурное строительство СССР: Стат. сборник. – Москва, Ленинград: ГОСПЛАНИЗДАТ, 1940. – С. 11. 7. Добров П. В. Система освіти в Донбасі у роки Великої Вітчизняної війни: Монографія / В. П. Добров, М. О. Бистра. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – С. 29.

Народное хозяйство Украинской ССР: Стат. ежегодник: к 60-летию образования Союза Советских Социалистических республик / отв. за вып. Б. А. Сивко. – К.: Техніка, 1982. – C. 315.

Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / под ред. Ю. А. Полякова. – М.: Наука, 1992. – C. 45, 52.

Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Статистичний збірник. – К.: Статистика, 1973. – С. 150.

Культурное строительство СССР: Стат. сборник… – С. 242–243.

Жиромская В. Б. История подготовки и проведения переписи населения 1937 года // Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник документов и материалов. – М.: РОССПЄН, 2007. – С. 5–18.

Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги… – С. 68.

Касьянов Г. В. Вказ. праця. – С. 167.

Марочко В. І. Вказ. праця. – С. 21. 16.

Нікольський В. М. Вказ. праця. – С. 230, 271–274, 276, 283–297

Стрижак Є. М. Вказ. праця. – С. 59–60.

Марочко В. І. Вказ. праця. – С. 186.

Більшовицька правда. – 1938. – 1 вересня. – № 201 (1838).

Свідчення В. Ю. Гессена НКВС УРСР Кузнєцову в м. Томську про націоналістичні погляди в’язня М. І. Марченка // Укр. іст. журн. – 1996. – № 1. – С. 123–125.

Марочко В. І. Вказ. праця. – С. 286.

Стрижак Є. М. Вказ. праця. – С. 52.

Хоменко Г. С. Вища школа і підготовка радянських спеціалістів/ Г. С. Хоменко // Комуністична освіта. – 1938 – № 11. – С. 15–18.

Центральний державний архів вищих органів влади і державного управління Украни (ЦДАВО України). – Ф. 166. – Оп. 11. – Спр. 412. – Арк. 7.

Кузьменко М. М. Вказ. праця. – С. 305; Марочко В. І. Вказ. праця. – С. 286.

Довженко О. Україна в огні: щоденник, кіноповість, оповідання / О. Довженко. – К.: Радянський письменник, 1990. – С. 135.

Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги… – С. 138.

ЦДАВО України. – Ф. 311. – Оп. 1. – Спр. 603. – Арк. 1–3.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 11. – Спр. 412. – Арк. 7.

ЦДАВО України. – Ф. 4805. – Оп. 1. – Спр. 50. – Арк. 42.

Кліцаков О. І. Вказ. праця. – С. 164.

Культурное строительство СССР: Стат. сборник… – С. 239.

Редько Ф. А. До підсумків атестації вчителів / Ф. А. Редько // Комуністична освіта. – 1938. – № 11. – С. 24–25.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т.XXVIII Украинская ССР. Итоги по республике. Полесский подрайон. Занятость. – М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1930. – C. 104–105; Касьянов Г. В. Вказ. праця. С. 165–166.

Там само.

Касьянов Г. В. Вказ. праця. – С. 168.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. … C. 104–105; Касьянов Г. В. Вказ. праця. – С. 168–169.

Касьянов Г. В. Вказ. праця. – С. 168.

Всесоюзная перепись населения 1939 года ... – C. 105.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. … С. 104–105; Всесоюзная перепись населения 1939 года… – С. 193.

Лабутова Т. С. Основные организационные и методологические вопросы всесоюзной переписи населения 1939 г. / Т. С. Лабутова // Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги… – С. 16.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 10. – Спр. 252. – Арк. 80–81. 43. Кліцаков О. І. Вказ. праця. – С. 176.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з радянської історії